Nytt projekt har startats angående strandnära lägen. Länsstyrelsen i Östergötland har fått bidrag från Boverket för att ta fram planeringsunderlag som stöd för kommunernas arbete med utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Under tre år ska Länsstyrelsen, i samarbete med kommunerna ta fram olika planeringsunderlag som ska möjliggöra en god planering för LIS.

Inom projektet ska kunskapen fördjupas om de sjöar och stränder som är av riksintresse för frilutsliv. Speciellt attraktiva värden för människors upplevelser, friluftslivet och turism kommer att studeras. Vissa typer av exploatering kan stärka dessa värden och därigenom riksintressena som helhet. En exempelsamling på vilken typ av exploatering det kan handla om kommer att tas fram.

För att kunna avgöra vilket behov av utveckling som finns och hur ny bebyggelse påverkar naturvärden och allmänhetens tillgänglighet är det viktigt att veta hur attraktivt ett område är för bebyggelse, bebyggelsetrycket. Länsstyrelsen kommer därför att sammanställa den föreslagna bebyggelse vid stränderna som finns i de kommunala översiktsplanerna. Dessutom ska avstyrda förfrågningar hos de kommunala bygglovskontoren kartläggas. Till detta tillförs en nationell kartläggning av andel exploaterad strand som kan vara till hjälp vid kommande utpekanden av LIS-områden.

Vid planering för landsbygdutveckling i strandnära lägen kan det vara värt att lyfta blicken och se landskapet i ett större sammanhang. I ett sådant sammanhang kan begreppet landskapskaraktärer vara användbart. Landskapets karaktärer är centralt för dess attraktionskraft och är därmed viktiga för landsbygdens utveckling. Den fysiska planeringen kan vara ett medel för att förstärka landskapets identitet och karaktär. Ett planeringsunderlag ska tas fram som visar Östergötlands olika landskapskaraktärer. Att dela in länet efter landskapskaraktärer skulle vara till stor nytta för landsbygdens utveckling och den fysiska planeringen.

Kontaktperson för projektet är Emma Hagström, 013-19 65 95.