(Bild: Gamlebofjärden utanför Björkudden) Text Anders Bockgård LPo

I slutet av mars detta år fick jag tips om att det var naturreservat på gång ute på Stiftets mark vid Gamlebofjärden nära Gryts samhälle. Efter att ha fått mer information om reservatet och kunskap om att förhandlingar och planering pågått med markägaren Stiftet, och med kommunen i mer än tio år så ställde jag på Kommunfullmäktige den 4 april en fråga till KSO vad som var på gång och jag tyckte att reservatet skulle komma samhället för nära och hota framtida utveckling. Till min stora förvåning fick jag inget som helst svar, men han lovade återkomma. Den 5 maj försökte sig KSO på ett svar, men det blev god dag yxskaft denna gång också. Inget personligt emot honom, men det visar att historiskt har administration och information inte fungerat på Strömsvik.

Månaderna har gått och opinionen i Gryt har vaknat efter att bl.a. LPo tagit initiativ till ett informationsmöte i Gryt om reservatsplanerna, och Gryts Sockenförening har engagerat sig på ett förtjänstfullt sätt. Man har lyckats få till ett möte med biskopen och Stiftet ställer upp på att minska reservatet med ca 12 hektar i nordväst närmast bebyggelsen och är villiga att betala tillbaka motsvarande ersättning som de redan fått för den arealen.

Den 20 oktober, dagen innan beslut om reservat skulle tas, så höll länsstyrelsen ett möte med representanter för Valdemarsviks kommun och Sockenföreningen. En dags framförhållning är häpnadsväckande, och Länsstyrelsen med landshövdingen i spetsen visade tydligt att man inte var mottaglig för sakliga argument och vidhöll att inga ytterligare ändringar av liggande förslag skulle göras. Landshövding Graf skulle nog ha behövt sova mer än en natt på saken för att ta ett moget och väl förankrat beslut.

Tiden för överklagande av länsstyrelsens beslut går snart ut. Jag förutsätter att Valdemarsviks kommun i nödvändigt samförstånd mellan den gamla och den nu tillträdande majoriteten överklagar beslutet hos regeringen. Har de brist på bra och övertygande argument så lovar jag att det finns gott om dem i Gryt och annorstädes. Sedan gäller det att bearbeta de kontakter man kan tänkas ha i den nuvarande regeringen. Ingenting är klart förrän det är klart.