Grytsbladet Gryts skärgård

Startsidan

Annonser
Gryts Skärgårdspensionat
Kättilö båttransporter
Fullservicemarina i Gryts skärgård .
Finnö fisk & Grådsbryggeri
Olja & Entreprenad AB
Allvärmeteknik - Värmepumpar för hus och hem!
Gryts skärgårdsfrakt
Valdemarsviks Sparbank
Tingvalls mureri
Magnussons Byggvaror
Bygga OM, TILL och NYTT!
Ida på Udden
Gryts tomater Lagermans Handelsträdgård
Ledig Annonsplats
Annonser


Föreningar
Snäckevarps Samfällighetsförening
Föreningar

Framtida förvaltningen av Häradskär

Undertecknad, som representant för såväl Hembygdsförening som Skärvårdsförening, har tillsammans med den återvalde ordföranden i Sockenföreningen, Stig Karlsson, mottagit information om Valdemarsviks kommuns agerande i frågan om den framtida förvaltningen av Häradskär.

Deltagare från kommunen var Göran Trysberg Turistintendent, Thorvald Carlsson Kommunalråd, Britt Olausson Oppositionsråd samt Annika Åkerblom Skärgårdslots. Dessutom medverkade en man med efternamnet Forsström. Han är Lots och dessutom en av hyresgästerna på Lotsskäret. Jag vet inte i vilken egenskap han medverkade. Om det var som representant för hyresgästerna på Lotsskäret eller om han representerade Sjöfarstverket.

Det som nu hänt är att Statens Fastighetsverk och Valdemarsviks kommun gjort en gemensam ansökan till EU strukturfond målgrupp 2. Fastighetsverket som projektägare, genom Chefsjuristen Björn Andersson och Kommunen som projektledare genom Thomas Örnberg Teknisk chef. Projektledarskapet innebär att projektet administreras av kommumen. Såväl vad gäller upphandling av entreprenörer som den ekonomiska och övrig nödvändihg administration. En fördel är att kommunen då kommer att anlita lokala entreprenörer, vilken troligen inte blivit fallet om även projektledarskapet legat på Fastighetsverket.

Projeketansökan uppgår till en summa av 700.000:- Det som beskrivs i ansökan är renovering av i första hand fyrbostaden för enklare boende, (vandrarhemsstandard) tillhörande uthus och sopmaja. Dessutom framtagande av en informationsskrift om Häradsskär samt ett antal informationstavlor. Man beräknar att de tre lägenheterna kommer att inrymma 20 bäddar på undervåningen samt ytterligare kanske ända uppo till 20 bäddar på den inredda vinden.

Projektansökan skall vara inlämnad före första juni. Beslutdatum i strukturfonden blir förhoppningsvis 2005-06-08. Man bedömmer förutsättningarna för bifall som mycket goda. Renoveringsarbetet kommer att påbörjas under hösten för att vara slutförda till våren 2006.

Fastighetsverket tar formellt över hela Fyrskäret från Fortifikationsverket respektive Sjöfartsverket (Fyren), 2005-07-01. Bergrummet kommer att stängas för gott. Det innebär att lägenheterna på Fyrskäret inte kommer att kunna utnyttjas under sommaren 2005. Huset är redan nu till största delen tömt.

Även Lotshamnen är i stort behov av upprustning. Det fanns tankar att ta med även det i den ansökan som nu lämnats in, men man valde att skjuta fram den frågan ett år. Mycket för att komma igång så snabbt som möjligt på Fyrskäret. Man avser att göra en separat ansökan om upprustning av Lotshamnen i början av år 2006, då under ansvar av ersättaren till Lars Båkman, som pensioneras under andra halvåret i år.

Bryggfästen, eller vi bästa fall bryggor, i Fyrhamnen finns medräknat i Skärgårdslinjens projekt, som pågår under ytterligare två år. (2005-2006)

Det sista och det tråkigaste var att Fastighetsverket är fast beslutna att riva baracken och bastubyggnaden på Lotsskäret. Motiveringen är att byggnaden inte tillhör den ursprungliga byggnationen samt att man inte vill kosta på den nödvändig upprustning. Man hänvisar även till att alla barackbyggnader som uppfördes under krigsåren rivs efter hand. Såväl kommun som skärgårdslots har med alla tänkbara argument försökt få fastighetsverket att ändra sig, men inte lyckats.

Byggnaderna skall tas bort. Lotsutkiken hyrs idag av hyresgästerna på Lotsskäret som i sin tur hyr ut bygganden till Kustbevakningen. Om den andra handsuthyrningen skall fortsätta eller inte visste ingen. Radarstaionen skall dock finnas kvar och disponeras av Fastighetsvertket själva. (Lite egendomligt tycker jag med tanke på att den inte heller tillhör ursprungsbebebyggelsen)

Nästa steg är att påbörja diskussionen om den framtida förvaltningen av i första hand Fyrskäret. Dom diskussionerna kommer att påbörjas, med våra föreningars medverkan, omedelbart efter att vi fått projektansökan beviljad. Där är det viktigt med vår aktiva medverkan.

Anders Gustavsson

 

Artiklar publicerade i Grytsbladet nr1 2005

2005-05-22: Avgående ordföranden har ordet : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Träpiren på Häradskär - igen : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Skärgårdsbutiken i Gryt finns Nära Dej : Läs berättelsen här:
2005-05-22: Att vara ung familj i Gryt : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Vad gör folk i Gryt? : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Projekt bevarande av Häradskär, lots- och fyrplats : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Framtida förvaltningen av Häradskär : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Gryts Hembygdsföreningen : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Gryts Skärvårdsförening : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Atlantsegling del 2 : Läs berättelsen här.
2005-05-22: Grytsbladet förstasidan : Gå tillbaka här.
 

Gryts Sockenförening


©  Gryt Portalen All rights reserved 2014