Grytsbladet Gryts skärgård

Startsidan

Annonser
Gryts Skärgårdspensionat
Kättilö båttransporter
Fullservicemarina i Gryts skärgård .
Finnö fisk & Grådsbryggeri
Olja & Entreprenad AB
Allvärmeteknik - Värmepumpar för hus och hem!
Gryts skärgårdsfrakt
Valdemarsviks Sparbank
Tingvalls mureri
Magnussons Byggvaror
Bygga OM, TILL och NYTT!
Ida på Udden
Gryts tomater Lagermans Handelsträdgård
Ledig Annonsplats
Annonser


Föreningar
Snäckevarps Samfällighetsförening
Föreningar

Tillbaka

Gryts Skärvårdsförening

För en brukad och bebodd skärgård med rent vatten och rikt biologiskt liv i ett väl hävdat och med ömsint omtanke bebyggt kulturlandskap.

 

Sockenhändelser, med tyngdpunkt på skärgård, hav o kust.
Det har hänt och händer ett och annat i vår skärgård som kan stödja budskapet i ovanstående slogan. Här följer en lista. Ingalunda fullständig. Det gäller några av alla händelser som kan ha betydelse för skärgårdens utveckling och därmed för socknen. Många medborgare, myndigheter, politiker och många av socknens föreningar är inblandade. Och samarbetar.

 

Hållbar Skärgård

* 1998-1999 författade länsstyrelserna i Östergötlands och Kalmar län på Miljöministerns uppdrag en miljö- och hushållningsplan för våra skärgårdar som fick titeln Hållbar Skärgård. Finessen var att skärgårdskommuner, skärgårdarnas föreningar och innevånare var mycket aktivt medverkande. 120 praktiska förslag kom fram. Miljödepartementet har väl inte haft råd att följa upp så många av råden än, men många goda krafter jobbar i planens riktning.
När statens stöd till Hållbar skärgård dröjer gäller det att finna andra finansiärer och personer som sätter skuldran till och driver på utvecklingen. Nedan följer några exempel.

 

Partnerskapet Kustlandet Leader +.

EU erbjöd medel till landsbygdsutveckling inom ett projekt med det lustiga namnet Leader+. Av de tio projekt som skulle utses i Sverige lyckades Kustlandet mellan Bråviken och Mönsterås att i konkurens med ett trettiotal ansökningar lägga beslag på ett. Denna framgång får vi i första hand tacka Östergötlands och Smålandskustens skärgårdsföreningar för. Deras styrelser lade ned ett oerhört arbete på ansökningshandlingarna som i EU-sammanhang alltid är mycket komplicerade och krävande. Framgången betydde tillhopa ca 60 miljoner kr under sju år till utveckling av projekt avsedda att stötta kustens företagsamhet. Inte vilka projekt och vilken företagsamhet som helst utan främst sådan som bygger på och utvecklar kustens natur- och kulturmiljö. Projektet kallas Kustlandet och omfattar alla som bor i kommuner vilka gränsar mot Östersjön och ligger på den angivna kuststräckan.

 

Kustskogsprojektet

* Skogsvårdsstyrelsen med jägmästare Bo Thor i spetsen har fått betydande EU-medel för att öka kunskaperna om och möjligheterna till att vårda och använda skogen inom samma kustavsnitt som gäller för Kustlandet enligt ovan. Projektets namn är "Skogen vid Kusten" och det är ett s k Life-projekt inom EU:s ram.

 

Framtidsprojekt

* I samspel med förre skärgårdskonsulenten Hans Noack har initierats olika utvecklingsprojekt som har med hela socknens utveckling att göra och därmed även med skärgårdens. Det har bland annat gällt försök att locka nya innevånare till socknen. Arbetet för denna sak sker under rubriken "Framtidens Gryt". Sockenföreningen har varit mycket aktivt engagerad i utvecklingsarbetet men även socknens övriga föreningsliv har samarbetat på flera sätt. En väl vårdad skärgård kommer att bidraga till projektets framgång.

 

* Behovet av en bofast befolkning som ägnade sig åt att bruka skärgårdens hemman underströks i hushållningsplanen Naturvårdsverket har intygat behovet i sin Skärgårdsrapport 2000. På Kättilö och Gräsmarö byggs nu nya lösdriftslagårdar för köttdjur. På Bodalen i Fångö byggs lagården om för större fårdrift. Byggena är ett led i ett betesprojekt omfattande Grytsskärgårdens norra del.

Projektet kommer att omfatta även röjningsarbeten mm som skall möjliggöra hävd av ett antal öar i området. Projektansvariga är Jonas och Michaela i Kättilö, Hasse och Tove i Gräsmarö samt Niklas och Cecilia i Bodalen. Finansiärer är utöver dessa tre brukarefamiljer, gårdarnas ägare, Världsnaturfonden WWF:s Skärvårdsfond, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Gryts Skärvårdsförening samt ett stort antal privata donatorer. Här passar dock ej Kustlandet Leader+ in som finansiär.

 

* Ett annat av planens förslag var att satsa på fiskevård i form av fiskevårds- och skötselområden. Det skulle kräva ändring av lagen om fritt handfredskapfiske för vem kan vårda ett fiskevatten som sju miljarder världsmedborgare har fri fiskerätt i? Fiskevattenägarnas Riksförbund, LRF och Leader+ arbetar för bättre fiskevård. Regeringen utreder frågan. Alltid något.

 

Kunskapsprojekt

* Utan kunskaper om skärgårdens natur och kulturhistoria kan den ej vårdas och användas rätt. Detta har bland annat kommunens turistansvarige Göran Trysberg insett. Han stödjer en på natur- och kulturintresse inriktad turism. I hans och kommunens regi drivs ett kunskapsprojekt inriktat på skärgårdens natur och kultur. Det har fått namnet "Kunskapscentrum för skärgårds- och Kustlandsfrågor" Inom dess ram, och med hjälp av bland andra konstnärinnan Karin Klöör, samlas bilder och texter in som beskriver skärgården och dess folk.

 

* Inom samma projekt har anskaffats ett urval av den äldre skärgårdslitteratur som kunnat letas upp i landets antikvariat. Det har blivit ett litet skärgårdsbibliotek som nu är uppställt i Gryts bibliotek

* Flera av råden i Hållbar Skärgård gick ut på att förbättra kunskaper om och intresse för skärgårdens natur och kultur och dess värde för framtiden och företagsamheten. Broschyren "brytningstid" som alla kommunens hushåll fått hem i brevlådan kan ses som en uppföljning av tankarna i Hållbar Skärgård.

 

Valdemarsviks kommuns turistavdelning och Mediahavet har främsta äran av att broschyren kom till.

* Hembygdsföreningen i Östra Ed bygger upp ett virtuellt kuskapscenter för kustlandet som benämns "Kustlandsprojektet". Det kommer att utvidgas till att även omfatta vår socken. Detta projekt har stötts mycket aktivt och på många sätt av många. Inte minst av Marie och Håkan Ledin i Kråkmarö, vilka som bekant över huvud taget arbetat i skärvården och därtill stött hela kommunen i dess framtidsplanering

* Inom ramen för kunskapsprojektet har boken "Kråkmaröborna" givits ut av Gryts Skärvårdsförening. Finansieringen av såväl "brytningstid" som "Kråkmaröborna" har skett, utöver av författarna och Skärvårdsföreningen, av ett antal fonder, privata bidragsgivare, kommun och landsting samt EU-projektet Kustland inom Leader+. Detta har möjliggjort att Brytningstid kunnat delas ut gratis samt att Kråkmaröborna kunnat säljas till ett i förhållande till volym och tyngd lågt medlemspris av 350 kr.

* Gryts hembygdsförening har byggt och invigt ett båthus som skall rymma en del av skärgårdens materiella kultur som båtar och fiskeredskap. Byggnaden har stötts med medel från Leader+ och ett stort tillskott till samlingarna har skänkts av Herbert och Signe Johanssons ättlingar på Harstena. Hembygdsföreningens arbetslag har gjort en beundransvärd frivillig insats. Snyggt blev det också.

 

Kommunplan

* Kommunen har inför upprättande av en ny översiktsplan aktivt sökt kontakt med kommuninnevånare och föreningar. Givetvis även med skärgårdens. Inom kommunen lär Grytsborna har utmärkt sig som särskilt aktiva. Det torde komma att återspeglas i planen, då den presenteras i höst. Planen är förstås en viktig händelse även i skärgård som lär få ett eget avsnitt.

 

Havsmiljökommissionen

* Havsmiljökommissionens viktiga rapport kom i somras. Dess tillkomst har samband ej blott med havet utan även med arbetet för skärgården. Medlemmar i kommissionens sekretariat önskar fortsatt samarbete med skärgården. Skärgårdens framtid här och annorstädes kommer att bero av att rapportens bistra verklighetsbeskrivning tas på allvar och leder till åtgärder. Ty, som rapporten säger:" Östersjön är vid vägs ände och den lider av att ha varit utsatt för 'allmänningarnas tragedi' ".

Det är den tragedi som spelas upp när en tillgång nyttjas av alla och inte vårdas av någon, därför att tydligt ägareansvar saknas. Denna punkt tror vi i Gryts skärvårdsförening är den viktigaste på vår lista. Alla som bor i kustlandet är beroende av en välvårdad och frisk Östersjö.

Per Gräslund

Artiklar publicerade i Grytsbladet 2003 nr2

2004-03-21: Öknamn: Läs berättelsen här.
2004-03-21: Hembygdsföreningen 50ÅR: Läs berättelsen här.
2004-03-21: Glimtar av idrotten i Gryt: Läs berättelsen här.
2004-03-22: Gryts Skärvårdsförening: Läs berättelsen här.
2004-03-22: Gryts Bygdegårdsförening: Läs berättelsen här.
2004-03-21: Grytsbladet första sidan: Läs berättelsen här.


 

Gryts Sockenförening


©  Gryt Portalen All rights reserved 2014