Grytportalen Gryts skärgård

Startsidan

Annonser
Gryts Skärgårdspensionat
Kättilö båttransporter
Fullservicemarina i Gryts skärgård .
Finnö fisk & Grådsbryggeri
Olja & Entreprenad AB
Allvärmeteknik - Värmepumpar för hus och hem!
Gryts skärgårdsfrakt
Valdemarsviks Sparbank
Tingvalls mureri
Magnussons Byggvaror
Bygga OM, TILL och NYTT!
Ida på Udden
Gryts tomater Lagermans Handelsträdgård
Ledig Annonsplats
Annonser


Föreningar
Snäckevarps Samfällighetsförening
Föreningar

<< Tillbaka <<

För en brukad och bebodd skärgård

med rent vatten och rikt biologiskt liv

i ett väl hävdat och med ömsint omtanke

bebyggt kulturlandskap. Gryts skärgårdslandskap

Gryts-Skanken

Medlemsblad för Gryts Skärvårdsförening


Grytsskankar, så kallades skärborna från Gryt av St Annae hankar, av
Tryserums trattar och av Ringarums vargar, men även av Roslagens kalvar.

Skärgårdsframtider. Att sträva mot och att undvika.

Det är framtiden som är vårt mål. I överskriften till denna sida sammanfattas i kortform de mål och den framtid som Gryts Skärgårdsförening vill verka för. Våra mål påverkas förstås av vår erfarenhet. Det är det som historia är till för. Att samla erfarenhet. Bland annat av hur olika framtidsplaner fallit ut under tidernas gång. För det enda man med säkerhet vet om framtiden är att den en gång blir historia.

En historisk bild kan vi tacka Söderköpingssonen Johannes Enholm Eliasson för. I den doktorsavhandling som han disputerad på i Åbo 1753 skildrar han vår skärgård så här: "De sköna vattu=sträckningar, som här löpa ifrån fasta landet ut till hafs, äro med härliga öjar och holmar omgifne, hwilka af gräsmarker och löfskog så beprydas och utsiras, at åskådaren ej utan sinnens besynnerliga förlustande kan här betrachta naturen i sin fägring".

Nu aviseras ändringar i lagstiftningen om strandskyddet. Starka kommersiella och lokalpolitiska krafter vill lätta på skyddet för att möjliggöra mer bebyggelse i strandlägen. Om strandskyddet skulle ge plats för en mer ohämmad exploatering av skärgårdens stränder kan det leda till att kvarvarande "sköna wattu= sträckningar" ---mellan -.-" härliga öjar" blir ett minne blott.

Då kan roslagsskalden Einar Malms dystra framtidsvision drabba inte bara honom utan även oss:

"Sedan folk har börjat återvända/till naturen som det heter,/tog naturen själv en ända/mellan villor och staketer."

För vår skärgård borde målet vara att motverka en sådan utveckling och att skapa något eget och bättre. Drastiska uttryck i diktens form kan vara ett memento. Vi vill att skärgårdens skall vara öppen för alla, men inte på villkor som gör att den skönhet alla vill uppleva och de resurser som alla vill bruka slits ut. Både privata exploateringar och statligt infört allmänningsbruk kan, när de genomförs med hänsynslöshet, leda till tragedier.

Allmänningarnas tragedi och de felplacerade eller störande husens tragedi.
Det är därför skärvården behövs. Det är därför man skall tänka efter i förväg och bara acceptera de högsta ambitioner för Gryts skärgårds framtid. Vi kan vinna i konkurrensen med alla liknande skärgårdar genom att inte bli nummer tretton på kommersens utslätade dussin.

Per Gräslund

Ett Stort Tack

till Skärvårdsföreningens gåvogivare som vi inte alltid hinner tacka personligen.
Även i år har ni redan bidragit med ca 17.000 kronor till skärvården utöver edra medlemsavgifter.
Under våra 14 räkenskapsår har ni direkt till föreningen skänkt ca 200.000 kronor. Det har bl a gjort det möjligt för föreningen att lämna bidrag till skärvård med ca 150.000 Kronor, varav ca 140.000 till Betesprojektets tre lagårdar.
Vi kan även berätta att projektet därtill fått ca 1.200.000 från våra medlemmar och intressenter. Dessa gåvor har i huvudsak slussats via Världsnaturfondens, WWF:s Skärvårdsfond. Summan blir 1.340.000 kr. Den motsvarar ca 1/3 av lagårdskostnaderna. Utan dessa gåvor hade projektet ej blivit av.

Ett särskilt tack

Vi vill särskilt tacka Christina Stange vars man Ulf sorgligt nog lämnat detta livet, familjen och sina vänner. Christina angav vår förening som tänkbar mottagare av minnesgåvor, vilket många vänner hörsammat. Styrelsen tackar alla givare och intygar att den känner stort ansvar för att gåvomedlen kommer skärvården till effektiv nytta.

Styrelsen

 

Artiklar publicerade i Gryts-Skanken Nr 1 Maj 2006

 

2007-01-14: Gubbar i mitt minne: Läs berättelsen här.
2007-01-14: Ånge garn å rumme: Läs berättelsen här.
2007-01-14: Om Gryts skärgård: Läs berättelsen här.
2007-01-14: Hänt i Grytsbygden Korta nyheter: Läs berättelsen här.
2007-01-14: Litteratur: Läs berättelsen här.
2007-01-14: Utredning om båtkörkort: Läs berättelsen här.