Gryts Sjöjaktvårdsförening

Gryts Sjöjaktvårdsförenings styrelse 2022-2023

Ordförande: Andreas Lindberg
Vice Ordförande: Vakant
Sekreterare: Jan Åkerblom
Kassör: Erik Lundberg
Ledamöter: Erik Gräslund och Peter Lundbäck
Suppleanter: Christer Marklund och Mikael Marklund
42 medlemmar och medlemsavgiften är 100 kronor.

xGryts Sjöjaktvårdsförening är en jaktvårdsförening i Gryt Valdemarsviks Kommun och Östergötlands län. Föreningen samverkar med Östgötakustens Sjöfågelkrets.

Föreningen bildades 3 juli 1957 av en grupp föreningsintresserade skärgårdsbor med den dåvarande jaktvårdskonsulenten Stiernspets vid protokollet, gruppen i övrigt bestod av lotsen Rune Johansson
Häradskär, fiskaren Alsing Svensson  Fångö, fiskaren Hans Karlsson Gryt, meteorologen Olof Ivarsson Harstena och fiskaren Bertil Svensson Bokö.
Till föreningens förste ordförande utsåg lotsen Rune Johansson som var ordförande till nedläggningen av lotsningen på Häradskär 1965.
Därefter var Alsing Svensson ordförande fram till 1992 då  ordförande Erik Lundberg tillträder. Styrelsen i sin helhet består av 5 ordinarie ledamöter och 2 st. styrelsesuppleanter
Föreningens syfte är att samla personer med intresse för sjöfågeljakt verka för att  jaktlagar efterlevs och att genom lämpliga åtgärder höja sjöfågel-beståndet och sprida jaktvårdsintresse hos markägare
jakträttsinnehavare och allmänhet.
Medlemskap kan sökas av alla som är intresserade av jakt och natur ansökan prövas av styrelsen.
Medlemsavgiften för jaktåret 30 juni till 1 juli 2021, är 100:-kronor.
Föreningen brukar ha sitt årsmöte i augusti månad eftersom sjöfågeljakten börjar därefter och alla förberedelser skall då vara klara.
Föreningen har sedan i slutet av 1960-talet arrenderat jakten på
Häradskär och gör det fortfarande.
Medlem  i föreningen kan efter ansökan till styrelsen få tillstånd att i 3-gruppslag jaga sjöfågel där mot en årlig avgift som beslutas på årsmöte. För jaktåret 202-2021 är avgiften 1 000 kronor.
Jakt på allmänt vatten inom Valdemarsviks Kommun söker föreningen var tredje år till medlemmarnas förmån, gränsen i söder vid Torrö och Sandsänkan i norr mot S:t Anna.
Länsstyrelsens avgift  för tillståndet för jakten på allmänt vatten ingår i den årliga medlemsavgiften.
Är det så att ny medlem inträder i föreningen mellan treårsperioden och vill ha jakt på allmänt vatten betalar han själv avgiften för att senare komma in i den gemensamma medlemsansökan(treårsperioden).
En grupp medlemmar har under vintern verkat för en ökat tillväxt av 2 sorter sjöfågelbeståndet genom att tillverka och uppsätta boholkar i stränderna vid några holmar och skär.
Föreningen kan anskaffa mink och grävlingfällor via Sjöfågelkretsen till de medlemmar som intresserar sig för fällfångst, då till medlemspris.
En liten premie utbetalas av föreningen till medlemmar som uppvisar fångst av mink.
Ombud till Östgötakustens Sjöfågelkrets årsmöte väljs årligen på föreningens årsmöte.
Kretsårsmötet avhålls under februari månad växelvis mellan Arkösund,
S:t Anna och Gryt.
Vill du bli medlem i Gryts Sjöjaktvårdsförening och få tillgång till jakt vid Häradskär kontakta ordföranden via mail eller telefon. Några platser till Häradskär finns lediga.
Mail:  eguding96@gmail.com eller tel. 0708540720.
002007
006-003

Januarijakt vid iskanten 2011.010-002006xx knipa

foto-0014021