Gryts Sockenförening

Sockenföreningen bildades 1972 för att bevaka Grytbornas intressen framförallt gentemot kommunen vid kommunsammanslagningen 1971. En styrelse som bestod av Anders Magnusson, Jan Svensson, Alsing Svensson, Gunilla Jansson, Britt Nilsson Paul Engman och Karl Bilfeldt. Föreningen fick snabbt 40 medlemmar och medlemsavgiften var 2 kronor.
  Idag kan man säga att vi är en remissinstans i många frågor som rör bygden samt att vi försöker vara en part i ett positivt utvecklingsarbete tillsammans med invånare, företag och Valdemarsviks kommun.
Gryts Sockenförening arbetar för att få fler att bosätta sig i Gryt, att det ska finnas boende och arbetstillfälle för den som vill uppleva den underbara miljö som vår skärgårdsbygd erbjuder. Vi kämpade för skolans överlevnad, för att människor ska kunna fortsätta ha sin inkomst ute på öarna. Vi arbetar med miljön och framför idéer till kommunen. Och vi arbetar tillsammans med alla föreningar, företagare och boende i Gryt för att Gryts ska utvecklas. 
Stöd Sockenföreningen genom att bli medlem, sätt in 50:- på bg 5056-5787
eller med swish 1232189934
                                                                    Grytportalen www.gryt.se
                                                                      mail: gryt@gryt.se

                                                      Lite nostalgi: Medlemskort från tidiga år

                         Gryts Sockenförenings Styrelse 2022-2023
Ordförande:
Cia Lindkvist Steen
Styrelsen:
Roine Andersson, v.ordf
Anders Carlsson, kassör
Eva-Karin Pettersson
Johan Gustafsson
Jan-Peder Daréus
Birgitta Bergman
Suppleant:
Marie Nilsson
Hedersmedlem Sivert Sahlström

PROJEKT SOM SOCKENFÖRENINGEN GENOMFÖRT OCH DRIVIT
 Gång och Cykelbanan Fyrudden-Snäckevarp 2009
 I ordningsställning av Stall plan (återvinningsstationen) 2015
 Fiber i Gryts tätort 2015-2016
 Kurvan 212 vid utfart en Ekön ”Lilians Kurva” 2009
 Kustdagarna 2017
 Vi har jobbat med att motverka stängningen av Gryts skola
 samt framtida ev. stängning av Åldersro
 Bygget av lekstugan vid förskolan i Gryt 2020 (bidrag 5 000 kr)
 Ny mack vid Lundbyvägen, invigd 9 juni 2018
 Satt upp sockenskylt vid gränsen till Valdemarsvik, vid väg 212
 Informerat Grytsborna om Gamlebofjärden
Driver frågan och bevakar om det tänkta reservatet Gamlebojärden
 Dialogmöte med politiker inför valet 2022
 En dag för barnen 12 november 2022 dans och maskerad
Sockenföreningens 50-årsfest november 2022
Frukostmöte med våra företagare i Gryt
After Work med yngre företagare i Gryt februari 2023
Ordförande möte för mer samarbete februari 2023

Medlemskap i Skärgårdsrådet och Kustlandet 2023

Grytsbladet delades ut 2000 ? till 2017.
Hemsidan:
www.gryt.se byggdes 2007 av redaktör Barbro Pettersson i den form som den är idag,

  2
Sockenföreningen bygger en ny återvinningsstation i Gryt 2018
Styrelsen fixar Stallplan
Gryts socken börjar vid Karlskog
Design och idé Fredrik Gräslund

Förslag till STADGAR
för Gryts Sockenförening
§ 1. Föreningens namn
Föreningens namn är Gryts Sockenförening.
§ 2. Föreningens hemvist
Föreningen Gryts Sockenförenings styrelse har sin hemvist i Gryt, Valdemarsviks
kommun.
§ 3. Föreningens ändamål
Föreningen är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningens ändamål är att tillvarata och bevaka Grytsbornas intressen efter den
kommunala sammanslagningen som genomfördes 1972.
Föreningens ändamål:
§ Gryts Sockenförenings ändamål är att med alla intresserade i ”Socknen”
utveckla området till en livskraftig boendemiljö, i syfte att vara den självklara
utgångspunkten för en levande bygd och skärgård.
§ Vi tror på att vår unika skärgårdsmiljö kan vara både naturnära och modern.
En bygd i samklang med den moderna människan och naturen som ger både
livskraftiga arbetstillfällen och en rekreation i en skärgård, som i sig är en
naturligt livsbejakande miljö.
§ Vi vill arbeta för att samordning av alla de föreningar som finns i bygden. Vi
är också angelägna om att ge alla företag, föreningar och enskilda i bygden
den support som vi kan realisera genom kontakter med myndigheter,
kommun och stift.
§ Gryts Sockenförening vill arbeta för att värna goda kontakter mellan alla
boende, sommargäster, föreningar och företag i Gryt. Vi vill därför på olika
sätt vara med och skapa mötesplatser, nätverk och sammankomster så att
dialog mellan alla människor kan skapa det goda samhället.
§ 4. Medlem
Till medlem i föreningen antas alla fysiska personer som godkänner föreningens
stadga och betalar den av årsmötet fastställda årsavgiften.
§ 5. Uteslutning
Bryter medlem mot stadgarna eller uppträder så, att föreningens anseende och
intressen skadas, kan föreningens styrelse meddela skriftlig varning. Rättar sig
medlem inte efter denna varning, kan styrelsen besluta om uteslutning.
Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning, äger rätt att hänskjuta frågan
till årsmötet för slutgiltigt beslut.
§ 6. Föreningens organ 2(3)
Föreningen fungerar som ideell förening genom följande organ:

 1. Årsmötet
 2. Styrelsen
 3. Revisionen
 4. Valberedningen
  § 7. Styrelsen
  Föreningens styrelse skall bestå av minst 7 ordinarie ledamöter, varav ordföranden
  och övriga ledamöter utses på årsmötet. Antalet ersättare att ingå i styrelsen beslutas
  av årsmötet. Mandatperioden för övriga ledamöter är två år och för ersättarna ett år.
  Valbar till styrelsen är medlem som är mantalsskriven inom Gryts socken.
  Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika
  antal röster i frågor som avgörs med enkel majoritet, har ordföranden utslagsröst,
  utom vid personval som ska avgöras genom lottning.
  § 8. Firmateckning
  Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser till detta.
  § 9. Räkenskapsår
  Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
  § 10. Revisorer
  För granskning av föreningens räkenskaper och övriga förvaltning, utses av årsmötet
  för två år respektive ett år i sänder två ordinarie revisorer, samt en revisorssuppleant
  för ett år i sänder.
  § 11. Årsmötet
  Föreningens ordinarie årsmöte hålls senast den 31 maj varje år på tid och plats
  som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse med föredragningslista skall skickas ut
  digitalt till medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. Övriga årsmöteshandlingar
  skall finnas tillgängliga i årsmöteslokalen.
  Extra årsmöte skall hållas när detta krävs av antingen minst 10 % av medlemmarna,
  föreningens revisorer eller föreningens styrelse. Kallelse till extra årsmöte skall senast
  ske 2 veckor innan fastställt datum. Extra årsmöte skall hållas senast 2 månader efter
  det att skriftlig framställning har inkommit till föreningens styrelse. Ärenden som
  behandlas vid extra årsmöte är endast de i kallelsen upptagna.
  Vid årsmötet får beslut endast fattas i de frågor som anges i kallelsen, om inte ärendet
  är en direkt följd av beslut i ärende enligt kallelsen. Nya frågor kan dock få tas upp till
  behandling och beslut, om minst 3/4 av föreningens medlemmar vid årsmötet sam-
  tycker till detta. I övrigt avgöres samtliga ärenden med enkel röstövervikt, dock med
  undantag av de i §§ 14 och 15 nämnda i denna stadga.
  Vid lika antal röster i ärenden som avgörs med enkel röstövervikt, har ordföranden
  utslagsröst, utom vid personliga val som ska avgöras genom lottning.
  Motioner till föreningens årsmöte skall vara föreningens styrelse tillhanda senast 4
  veckor innan utlyst årsmötesdag.
  3(3)
  Rösträtt vid årsmöte har medlem som betalt årsavgift. Rösträtten utövas endast om
  medlemmen personligen närvarar vid årsmötet.
  § 12. Ärenden vid årsmötet
  Vid föreningens ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
 • Årsmötets öppnande
 • Val av mötesordföranden och sekreterare för årsmötet
 • Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
 • Fastställande av ärendelistan
 • Fastställande av röstlängden
 • Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 • Godkännande av styrelsens årsredovisning (verksamhet och ekonomi)
 • Föredragning av revisorernas berättelse
 • Fastställande av balansräkningen samt disposition av årets resultat
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår
 • Fastställande av budget, inklusive beslut om årsavgift samt ev arvoden/ersättningar
 • Val av styrelsens ledamöter och ersättare:
 • val av ordförande för 1 år
 • val av övriga ledamöter för 1 – 2 år
 • val av ersättare för 1 år
 • Val av revisorer och revisorssuppleanter
 • Val av valberedning
 • Behandling av inkomna förslag från styrelsen eller motion från medlem
 • Vid årsmötet väckta ärenden
 • Årsmötets avslutande
  § 13. Valberedning
  En valberedning om två ledamöter, varav en sammankallande, utses vid föreningens
  årsmöte. Valberedningen skall senast vid föreningens årsmöte presentera förslag till
  ledamöter och ersättare i den nya styrelsen samt övriga uppdrag.
  § 14. Ändring av stadgarna
  Beslut om ändring av föreningens stadgar skall fattas av två på varandra följande
  årsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte, varvid dock minst en månad skall ha
  förflutit mellan de båda mötena. För att beslut skall vara giltigt krävs att minst 2/3 av
  antalet avgivna röster antagit det nya stadgeförslaget.
  § 15. Upplösning
  Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på föreningens ordinarie
  årsmöte och skall skriftligen insändas till föreningens styrelse senast två månader före
  årsmötet.
  För att beslut om upplösning skall vara giltigt, krävs beslut av årsmötet med minst 2/3
  av antalet avgivna röster.
  I beslut om upplösning av föreningen anges, att föreningens tillgångar och skulder
  skall överlämnas till ett bestämt ändamål.
  Föredragningslista vid
  Föreningsmöte med Gryts Sockenförening i Gryts Bygdegård 2023-05-09
 1. Föreningsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och styrelsens anmälan av sekreterare
 3. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Fastställande av röstlängden
 6. Godkännande av föreningsmötets utlysning
 7. Fastställande av ny föreningsstadga i en 2:a läsning
 8. Vid årsmötet väckta frågor
 9. Föreningsmötets avslutande