Bakgrund
Längst ut i Gryts skärgård ligger Häradskär med sin gamla lotsstation och vackra fyr. Läget i ytterskärgården erbjöd goda möjligheter till fiske och lotsning. Fyren och dess föregångare leder in till en segelled som använts sedan 1200-talet. Försvaret bedrev verksamhet här och under en tid fanns till och med skola. Häradskär och grannskäret Stångskär, som sammanbinds med en spång, är två av Sveriges cirka 1 700 kronoholmar – öar som ägs av staten och förvaltas av Statens Fastighetsverk (SFV).

Idag finns inga fastboende men byggnader från tidigare verksamhet finns till stor del kvar. Statens Fastighetsverk och Valdemarsviks kommun har rustat upp och tillgängliggjort Häradskär för allmänheten. Gryts Hembygdsförening har på ideell väg hjälpt till med fortsatt upprustning. För korttidsuthyrning har fyrvaktarstationen gjorts om till vandrarhem med fyra lägenheter/stugor/bodar och på lotsplatsen finns ytterligare två stugor. Därutöver finns tre hus med två lägenheter i varje som hyrs ut som fritidshus på längre tid. Slutligen finns en privatägd fiskarstuga på ofri grund. För gäster hålls guidade turer. På västra sidan, vid lotsstationen, finns en gästhamn med sopmaja och på östra sidan en mindre gästhamn vid gamla fyrplatsen. Ön nås med egen båt eller taxibåt, främst sommartid.

Förutom fyren och den gamla bebyggelsen, bjuder öarna på ett rikt fågelliv, skog och örtrika stränder. De blankslipade hällarna är som gjorda för svalkande dopp. Med sitt unika läge och intressanta historia är Häradsskär en attraktion med stor utvecklingspotential. Sedan 1960-talet har dock öarna växt igen vilket hotar kulturmiljön och den biologiska mångfalden samt gör det svårt med tillgängligheten för allmänheten. En kombination av miljövård och utveckling som besöksmål stämmer väl med ”Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Norra Småland”.

Projektet

Att återställa Häradsskärs naturmiljö för att etablera förutsättningar för hävd av betesmark samt att tillgängliggöra öarna för det rörliga friluftslivet och öka deras attraktivitet som besöksmål. Hävdad betesmark skapar bättre förutsättningar för djur och pollinerande insekter långt ut i havsbandet.

Under april har de gamla betesmarkerna röjts och åter kan man se de gamla stengärdsgårdarna som tidigare har legat dolda och inbäddade i nyponbuskar, slånbärsbuskar och enbuskar. Fornlämningar efter Biskop Brasks gamla fiskeläger har röjts fram och skyltar som berättar om ön historia skall sättas upp.

Stora rishögar ligger nu i väntan på att i höst eldas upp. Stängsling av betesmarker skall påbörjas och en slinga av Östgötaleden anläggas.

När projektet är avslutat skall man kunna se de gamla betesmarkerna och de långa stengärdsgårdarna djur kommer att beta så att inte ön åter igen växer igen. Östgötaleden kommer att slingra sig fram i det gamla kulturlandskapet och skyltar som berättar om öns historia kommer att sitta på intressanta platser. Ön har fortfarande kvar sin gamla karaktär med Lotsbyn och fyrvaktarbostäderna och så klart sin stora Heidenstam fyr som lyser över Östersjön och skapar en säker insegling till Gryts skärgård.
Text och bilder: Häradskärprojektet