Insändare i NT.

Gryts skärgård är utpekat som ett av de viktigaste områdena för utveckling av kust och skärgård i Östergötland och norra Småland.

Detta har de samlade aktörerna från kommun, region, regionförbund och länsstyrelser beslutat i ”Utvecklingsprogrammet för kust och skärgård”. I utvecklingsprogrammet kan man läsa att Gryt ska satsas på, utvecklas och att Gryt är en mycket viktig nod. Att vi boende, näringsidkare och potentiella inflyttare kan vara lugna med vad man kan förvänta sig. Att man kommer satsa på vattennära bostäder och fritidshus.

Att man vill öka inflyttning av unga vuxna och barnfamiljer. Att Fyrudden är en mycket viktig knutpunkt för både besöksnäringen och fastboende. Att man vill satsa på marknadsföring och utveckling av besöksnäringen tillsammans med de lokala krafterna som finns.

Man skriver också att man vill – citat – ”underlätta för såväl befintliga företag som nyföretagare att utveckla sina verksamheter. Egenföretagandet är och förblir en viktig del av områdets näringsliv. Kommuner, myndigheter och organisationer bör skapa goda förutsättningar och uppmuntra för nya verksamheter som vill etablera sig i området. Näringslivsfrämjande organisationer i området bör öka sitt samarbete. ”

Att den lokala servicen är mycket viktig för att vardagen ska fungera för de boende. Att förskola och skola ska finnas i närheten av befolkningen och stöttas särskilt i skärgårdsområden som Gryt. Även ”Hela Sverige ska leva” pekar på i sin balansrapport ”Skolor i hela landet” nödvändigheten av att ha skolor i närheten av boendet, speciellt i landsbygd.

Så glädjande att läsa detta – men stämmer det med verkligheten?

Kommer kommunen se till att vi får behålla förskolan och vårt äldreboende Åldersro? Kommer regionen att stötta utvecklingen av besöksnäringen? Kommer Länsstyrelsen att göra omtag på naturreservatet Gamlebofjärden?

Vi som bor i Gryt har ett mycket starkt lokalt engagemang för vår bygd. Vi vet att vi måste göra mycket själva. Vi har en mängd av aktiva föreningar som samarbetar och som lägger ner massor av ideellt arbete på att utveckla vår bygd. Men utan ”verkstad” från alla myndigheter kan vi inte klara det. Vi måste få till en fungerande dialog med alla myndigheter innan beslut tas. Man måste börja lyssna på oss som bor här. Man måste visa att man tar dessa tydliga ord på allvar.

Se Gryt och Gryts skärgård för den pärla som den är. Bygg den moderna kust- och skärgårdsbygd som vi behöver för en fantastisk framtid tillsammans med oss boende.

För när kommunen har börjat att dra ner på skola, vård och omsorg så nedmonteras grundstenarna för det goda och fungerande samhället. När Länsstyrelsen begränsar naturen och marken kring oss boende så stänger man möjligheterna till utveckling. Och när myndigheterna inte har sett att den areella näringen minskar och att besöksnäringen istället ökar och ger förutsättningarna för en levande bygd – då lever vi inte i samma verklighet.

Cia Lindkvist Steén, ordförande i Gryts Sockenförening